X
تبلیغات
طـب عـــدلــــــي Forensic Medicine
پوهنحي حقوق

سوال 1: طب عدلی را تعریف نمائید؟ جواب 1: طب عدلی ( Forensic Medicine ) از کلمه یونانی Forem  به  معنی داد و عدل گرفته شده است. که یک بخش مستقل از علم طبابت است که دانش طبی را در حل قضایای حقوقی و جنائی که منشاء طبی بیولوژیکی دارد به کار می بندد. سوال 2:مسؤلیت های متخصص طب عدلی را بنوسید؟ جواب 2: مسئوليت ها: متخصص طب عدلی دارای مسؤليت های زير اند: ü     اجرای معاينات که از طرف مقامات تحقيقی و قضايی تجويز گرديده و ارايه جواب به سوالات مطرح شده. ü     اشتراک در مشاهده محل واقعه و نبش قبور، در صورت مطالبه مسئولان تحقيق و قضاء؛ ü     ارايه توضيحات لازم در مورد نتايج مرتبه معاينات و در صورت لزوم حضور در جلسه محکمه حين مطالبه مسؤلان تحقيق و قضاء. ü     احصاييه گيری و حفظ مواد تحقيقی طب عدلی. ü     بلند بردن متداوم سطح دانش شعوری و مسلکی. ü     پيروی از اساسات علمی و قبول شدۀ مؤسسه خدمات طب عدلی در امور کارهای عملی روزمره؛ ü     افشأ نکردن اسرار طبی به غير از حالاتی که قانون صراحت دارد؛ ü     خود داری از افشای تمام اجراآت تحقيقی قضايای عدلی و نتايج حاصلۀ آن. ü     متخصص طب عدلی مکلف است، راجع به هر نوع معاينات عدلی- طبی، گزارش طب عدلی را ترتيب و درج فور مهای مخصوص نظريات کند.   سوال 3: معاینات واقعات حیاتی از نظر طب عدلی درکدام حالات صورت میگیرد؟ جواب 3: به اساس قوانين نافذه در کشور، معاينات عدلی - طبی اشخاص زنده از نظر مسايل جنايی، حقوقی، مدنی و اجتماعی در حالات زير صورت می گيرد: ü     تعيين سن. ü     تثبيت هويت. ü     معاينات جرايم و انحرافات جنسی. ü     معاينات تثبيت بکارت. ü     معاينات مصدومين از نظر تثبيت نوع صدمه. ü     ميکانيزم حصول صدمات و اختلاطات آن. ü     معاينات صحی در موارد تمارضات. ü     معاينات تثبيت عدم اقتدار جنسی در موارد. ü     دعاوی زوجين. ü     معاينات تثبيت قدرت القاحيت زن و مرد. ü     معاينات تثبيت حمل، زايمان و سقط جنين. ü     معاينات تثبيت ولديت. ü     معاينات تثبيت الکول. ü      مواد مخدره و امراض مقاربتی. سوال 4: واقعات فوتی درکدام حالات مورد معاینات طب عدلی قرار میگیرد؟ ü     برای تحقیق و کشف علت مرگ در مواقعی که برای مقامات تحقیقی و قضایی . ü     علت مرگ معلوم نباشد و احتمال وقوع جنایتی مطرح باشد. ü     مرگ‌های غیر طبیعی یا جبری (مسمومیت‌ها، اسفکسی‌ها، صدمات) و مرگ‌های طبیعی با شرایط غیر عادی (مرگ درهوتل‌ها، رستورانت‌ها، کنارجاده، در هنگام مسافرت، محابس و نظارت خانه) و مرگ‌های آنی در منازل، قتل نوزادان، اجساد نبش شده و سایر مرگ‌های که در اثر حوادث گوناگون به وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و شکایتی در قبال داشته باشد، جسد به طب عدلی محول گردیده که بعد از معاینات عدلی- طبی در مورد تثبیت علت مرگ ابراز نظر صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. سوال 5: شواهد و مدارک اثباتیه جرم چیست ؟ توضیح نماید؟ جواب 5: شواهد و مدارک اثباتيه جرم عبارت از اسناد و موادی است که، توسط آن جرم صورت گرفته و يا آثار جرمی را در خود حفظ کرده که معمولاً در محل جرم و نواحی آن و7 يا نزد فاعل و مفعول جرم دريافت می گردد، که با معاينات و تست های لابراتواری علمی که بالای آن ها صورت می گيرد، می توان جرم را رد و يا تثبيت کرد. سوال 6: اهمالات طبی چیست ودرکدام حالات مورد معاینات طب عدلی قرا رمیگیرد؟ جواب6: اهمالات طبی عبارت از خطا و اهمال وظیفوی طبیب و سایر پرسونل طبی درجریان فعالیت های رسمی و وظایف محوله ایشان می باشد که درنتیجه این عمل سوئی آنها مریض خساره مند و ضرر متوجه میگردد که این عمل طبیب و سایر پرسونل موجب کسر شان آنها و مسلک مقدس طبابت دراجتماع شده ودر نظم مقررات طبابت سکتگی رونما می گردد درافغانستان اهمال وظیفوی کارمندان طبی بر اساس قانون جدید موسسه خدمات طب عدلی ، در صورت موجودیت مورد بررسی قرار میگیرد. سوال 7: تصنیف (Thanatology) یا علم مرگ را بنوسید؟ جواب 7: تناتولوژی عمومیGeneral Thanatology :  تشخیص وقوع مرگ ،سیرمرگ ، تغییرات میتی و ارتباط شان بااوضاع محیطی ، طرق تحفظ طبیعی و دفن اموات را مطالعه می کند. تناتولوژی خصوصی Specific Thanatology: مسایل فوق را در مورد امراض مختلف ، صدمات مختلف وعلل مختلف مرگ را مطالعه می کند. تناتولوژی عدلی Forensic Thanatology : که بحث اصلی ما را تشکیل میدهد دراصل مشکلات مرگ های آنی و جبری را تحت مطالعه قرار میدهد. سوال 8:تخریب خودبخودی انساج را بنوسید؟  تخریب حجرات و انساج تحت تأثیر انزایم‌هاى پروتولاتیك بدون تأثیر میکروب‌ها؛   با از بین رفتن میکانیزم‌هاى دفاعى عضویت، انزایم‌ها آزاد شده و تأثیرات‌ هایدرولایتیك بالاى ساختمان حجره وارد می‌‌كند، كه اولاً هسته و بعد سایتوپلازم حجره را تخریب می‌‌نماید؛ شدت اوتولیز در انساج مربوط به مقدار انزایم در انساج می‌‌باشد. سوال 9: معاینات خارجی جسد از کجا شروع میشود دریک کلمه خلاصه نمائید؟ جواب 9: از تشریح البسه  سوال 10: اتوپسی چیست بنوسید؟ جواب 10: اتوپسی عبارت از تحقیق علمی است كه بعد از مرگ بیولوژیكی به منظور تثبیت علت مرگ و سایر معاینات اختصاصی بالای میت صورت می‌‌گیرد.  سوال 11: شرایط اتوپسی را تحریر دارید؟ جواب 11: علاوه بر اطاق مجهز اتوپسی و یا محل مناسب ü      تجهیزات مکمل اتوپسی ü      مستحضران و تکنشنان مسلکی ü      درخواست تحریری نهاد‌های مربوطه با محضر ابتدایی هیئت ü      كاپی مشاهده محل واقعه و موافقه اقارب میت باید موجود باشد.  سوال 12: برای اجرای اتوپسی چند نوع شق جلدی و به چند میتود اجرا میشود؟ جواب 12:  اتوپسی احشای صدری و بطنی: روش کیاری مارش:(Kyari-Maresh) اعضای داخلی در داخل اجواف معاینه شده بعداً برای معاینات دقیق‌تر، وزن کردن و اندازه گیری این اعضا کشیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. روش ابریکوسوف (Abricossov): در این روش اعضای داخلی به پنج پلان کشیده شده معاینه می‌‌گردد. روش ورشو (virchow): در این روش هر عضو به صورت علیحده کشیده شده، معاینه می‌‌گردد. روش لوتیلو ((Lutelu: بعد از کشیدن ارگان کامپلکس هر عضو از کامپلکس جداشده معاینه می‌‌گردد. اتوپسی دماغ:  روش ورشو:(Virshow) در روش ورشو باز کردن دماغ به شکل کتاب اکثر واقعات خصوصاًَ اگر کدام پتالوژی موضعی مورد نظر نباشد استفاده می‌‌گردد. روش فیشر:(Fecher) بعد از جدا ساختن مخیخ دماغ به شکل روی میز گذاشته می‌‌شود که قاعده آن به طرف بالا متوجه باشد. در این روش معاینه دماغ با چند شق عرضانی نسج دماغ صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. روش فلکسیگ:(Flechsig) در این روش مخیخ از دماغ جدا گردیده و معاینات اجرا می‌‌شود. سوال 13: درمعاینات اجساد مجهولالهویه درقدم اول کدام نکته مهم است؟ جواب 13: اول شناخت و هویت جسد حایز اهمیت است . البسه آن‌ها دقیقاً معاینه و به صورت مشرح تحریر می‌‌گردد. جسد اولاً با البسه و بعداً بدون البسه عکاسی می‌‌گردد. عکاسی چهره به صورت پروفیل قدامی و جنبی صورت می‌گیرد. به صورت حتمی خال زدگی‌ها (tatoo)، خال‌های خدایی (Naevus)، ندبات قرحات (scars and ulcers) و سوء شكل‌های فزیکی ذکر می‌‌گردد. سوال 14: نبش قبوربه کدام مقاصد انجام میشود؟ جواب 14:  نبش قبر به مقاصد زیر انجام می‌‌شود: 1.              در مورد واقعات مشکوک از نظر جنایی. 2.              در مورد انتقال جسد از یک محل به محل دیگر بنابر وصیت زمان حیاتش. 3.              برای گذاشتن اجزای جسد که بعداً دریافت می‌‌گردد. 4.              انتقال اجساد از یک قبرستان به قبرستان دیگر بنابر معاذیر موجه. 5.              غرض تثبیت هویت در گورهای دسته جمعی. 6.              در تمام مواردی فوق، لازم است تا نبش به یک روش خاص صورت گیرد و هر واقعه طرزالعمل خاص را ایجاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. 7.               به صورت عموم قدمه‌های اولی تمام واقعات تحت یک اصل استوار است. سوال 15: مرگ های آنی چیست و دارای کدام مشخصه ها است؟ جواب 15: مرگ‌های آنی عبارت از مرگ‌های غیر جبری می‌‌باشد، که نزد اشخاص ظاهراً صحت‌مند به صورت سریع از سبب امراض مخفی‌السیر و یا سریع‌‌السیر به وجود می‌آید، که دارای سه مشخصه زیر است: از سبب امراض مخفی السیر و سریع السیر به وقوع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیوندند؛ در ظرف چند دقیقه و یا چند ساعت به وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید؛ و.... از سبب عواقب صدمات نبوده عوامل خارجی در آن نقش ندارد. بنابر مشخصات فوق، وقوع مرگ‌های آنی شک و تردید را در قبال داشته و ایجاب معاینات عدلی- طبی را می‌‌کند. سوال 16: اختلالات کدام امراض می تواند سبب مرگ های آنی گردد؟ جواب 16: اختلاطات امراض زیر می‌تواند سبب مرگ‌های آنی گردند:امراض عصبی مرکزی ، صرع Epilepsia)) ، خون‌ریزی‌های دماغی (CVA) ، امراض انتانی ، امراض جهاز هضمی ، پانکریوسکلروز هیموراژیک ، و حالات الرژیک.  امراض طرق تنفسی و تومورهای طرق تنفسی ، Asthma bronchia امراض قلبی وعایی (Cardio vascular disease) ، فرط فشار خون (Hypertension) ، روماتیزم قلبی (Rheumatic (Hearth disease ،میوکاردیت روماتیک (Rheumatic Myocarditis) ،( ترومبوفلیبیت (   سوال 17: حل کدام سوالات که ازطرف مقامات کشف و تحقیق مطرح میگردد از معاینات طب عدلی اجساد نوزاد حتمی میباشد تحریر دارید؟ جواب 17: طفل نوزاد است یا خیر؟ طفل قابلیت حیات داشته یا خیر؟ طفل زنده تولد شده یا مرده؟ تعیین زمان حیات داخل رحمی؟ تعیین زمان حیات خارج رحمی؟ طفل پخته و به معیاد است یا خیر؟ و علت مرگ چیست؟ سوال 18: تعریف نوزاد را از نظر قوانین بنوسید؟ جواب 18: در قوانین نوزاد تعریف نشده است. از همین سبب متخصصان ولادی و نسایی، طفل را الی ختم شبانه روز اول بعد از تولد، متخصصان طب عدلی طفل را الی افتیدن حبل سروی ، متخصصان اطفال، طفل را الی ختم ماه اول زندگی نوزاد می‌‌شمارند سوال 19: هویت را تعریف نمائید؟ جواب 19: هویت عبارت از مجموعه صفات و مشخصاتی است كه، موجب تشخیص یك فرد از افراد دیگر می‌گردد.         سوال 20: اهداف ثبت هویت را تحریر دارید جواب 20: تمام اقدامات قانونی در مراحل مختلف رسیدگی به جرم و صدور و اجرای حكم باید صرفاً در مورد كسی كه واقعاً مرتكب جرم شده اعمال گردد، نه بالای افراد بی گناه. پس ایجاب می‌نماید، تا فرد مجرم تثبیت گردد و شخص بی گناه به جای مجرم محكوم نگردد. زیرا كسانی كه به طور مكرر مرتكب جرم می‌شوند و برای جامعه خطر ناك هستند. همیشه به خاطر فرار از تعقیب و مجازات، پیوسته و به طرق سعی در مخفی نگاه داشتن هویت واقعی خود دارند. سوال21: محل واقعه را تعریف نماید؟ جواب 21: محل واقعه یا صحنه جرم محلی است، که مجرم اقدامات خلاف قانون خود را برای ارتکاب جرم در آن ‌جا انجام داده است. سوال 22: اهداف مشاهده محل واقعه را تحریر دارید؟ جواب 22: مشاهده محل واقعه يکی از اجزای مهم روند کشف و تحقيق بوده که بايد به اسرع وقت توسط هيئت مشترک (پوليس بررسی محل واقعه، مستنطق و طبيب) اجرا گردد. دست آورد های نوين علمی در بخش جنايی مبين اهميت فو قالعاده زياد معاينه محل واقعه است؛ زيرا محل واقعه جرم يگانه عامل غير قابل ترديد پيوند دهنده ميان مجرم و آثار جرمی است که، از مجرم در نتيجه فعاليت جنايی او در محل به جا مانده و يا از محل با خود اخذ کرده است. بناً هدف از بررسی محل واقعه فراهم آوردن يک گزارش مستند علمی و قابل اعتماد از طرف هيئت بررسی برای مراجع تحقيقی و قضايی، جهت دريافت حقايق و مجرم واقعی است.       سوال 23: اهمیت طب عدلی مشاهده محل واقعه را تحریر دارید؟ جواب 23: در حقیقت محل واقعه سرچشمه تمام حقايق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است . هرگاه اين محل به طور علمی و اصولی مورد برر سی قرار بگ يرد، اب تداًی جاد ه ای ا ست که به مخفی گاه مجرم منتهی م یگردد؛ زيرا هميشه دلايل و مدارک اث بات جرم در محل جر می باقی م ی ما ند . چنانچه ضرب المثل انگليسی ا ست که میگوید : "وقتی کسی جنا يت میکند،  تقدير شاهدی برای آن فراهم می سازد اصولی که بر اساس نظريه "انتقال" در سال 1930 توسط رييس مؤسسه جرم شناسی پوهنتون ليون Admond Locard فرانسه ارا يه شده حاکی ا ست، اشخا صی که مرتکب جنايت میگردند به طور حتمی آثاری از خود در صحنه جنايت و يا نزد متضرر و يا هر دو به جا میگذارند؛ و به طور متقا بل آ ثار از صحنه جنا يت يا متضرر و يا از هر دو نزد مجرم باق ی می ما ند. سوال 24: نقش طبیب عدلی را در بررسی محل واقعه تحریر دارید؟ جواب 24: درعمل طب عدلی نشان داده ا ست که م شاهده محل واقعه خصو صاً در وا عات قتل و جرح، جنا يات جنسی،  قتل وليد، سقط جنين و ساير مواردی که مدارک اثبات يه  طبی و بيولوژيکی در محل واقعه موجود باشد، حتمی پنداشته می شود . در ا ين موارد طبيب عدلی و در صورت عدم حضور ايشان ساير اطبا اشتراک کرده می تواند که با دانش طبی و اختصاصی موضوعات زير را بررسی و توضيح می کنند: ·        برر سی حا لت جسد ·        تأي يد و ت صديق مرگ ·        برر سی شخص مظ نون و م تهم در محل واق عه ک شف، برر سی، ا خذ و ار سال مدارک اثبات يه جرم مانند : خ ون، سپرم، مو، لکه ها و ساير افرازات و ان ساج ب عد از م هر و ن شانی شد تو سط هي ئت به لابراتوار های طب عدلی و ساير لابراتوا ر های اختصاصی. ·        ارايه توضيحات لازم در مورد اجرای اعمال مستقلانه در جر ح های مرگ آور و مشخصات آلات جارحه در محل واقعه و بالاخره پاسخ به سوالاتی که ارت باط دارد به م سايل ط بی بيو لوژيکی و صورت وقوع جرم در محل واقعه.   سوال 25: طرز حفظ محل واقعه را تحریر دارید؟ جواب 25: •         نخستین اقدام انتقال مجروحین، تعقیب مظنونین و حفظ محل واقعه است. •         روش کار و اتخاذ تصمیم نظر به نوع جرم، زمان و مکان وقوع آن و امکانات امنیتی موجود متفاوت بوده، که به طور اجمال به شرح زیر است: •         در صورتی که جرم در یک محیط محصور مانند اطاق، سالون، مغازه و حویلی رخ داده باشد، می‌توان با بستن دروازه ورودی و مؤظف ساختن یک محافظ، محل واقعه را به طور مطلوب حفظ کرد. •          همچنان از حویلی (حیاط) و یا محلات بدون سقف، نفر محافظ مراقبت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا کسی از دیوار‌های اطراف به طور مخفی و غیر مجاز وارد محل نگردیده و به مدارک اثباتیه لطمه وارد نسازد. •         در صورتی که جرم در مسیر معابر و جاده‌ها اتفاق افتاده باشد، ابتدا باید توجه به اوضاع و احوال موجود و نوع وقوع جرم، حریمی برای محل واقعه مشخص و سپس با ایجاد موانع مصنوعی محل را محصور کرد. •          باید محافظین در آن جا توظیف شوند تا از دخالت عابرین جلوگیری به عمل آید و در صورت موجودیت جسد باید توسط یک شیء پوشانیده شود، تا کمتر جلب توجه عابرین گردد و کوشش به عمل آید تا هرچه سریع‌تر هیئت بررسی وارد محل گردد. •         در صورتی که جرم در جاده‌های خارج از شهر و امثال آن رخ داده باشد، باید پس از مشخص کردن جرم محل واقعه و اطراف محل‌های که مدارک جرم از قبیل خون، البسه، اسلحه و غیره موجود باشد، نشانی شد، گردد •          جهت محافظه صحنه جرم الی رسیدن هیئت بررسی ،محافظین ثابت و یا سیار در محل مؤظف گردد و به جز از اشخاص مؤظف سایر اشخاص از صحنه دور ساخته شود که این قبیل اشخاص به پنج گروه تقسیم می‌‌شود. •         محافظین حدود تعین شده •         ناظران اطراف صحنه جرم برای دریافت اشخاص مشکوک، مسطنطقین قضایی(حارنوال) ،پولیس بررسی صحنه جرم، داکتران طب . •         باید نزدیکان و منسوبین متضرر را، ضمن رعایت وضعیت روحی خاص که دارند، به محل دیگری هدایت کرد، تا ضمن کمک به تسکین آلام شان امکان به هم خوردن محل واقعه توسط آنان منتفی گردد. •         مجرم یا شرکای او که پس از ارتکاب جرم فرصت فرار پیدا نکرده و یا به دلایل دیگری محل را ترک نکرده و در صحنه حضور دارند، باید توسط افراد آگاه تیم بررسی شناسایی شوند. •         اشخاص فرصت طلب که مترصد فرصتی برای سرقت و سوء استفاده‌های دیگر از محل واقعه جرم اند، باید ممانعت و تفکیک شوند. •         افراد رهگذر و حادثه طلب که صرفاً برای ارضای حس کنجکاوی در صحنه حضور یافته و ایجاد مزاحمت می‌‌کنند، باید از صحنه دور ساخته شوند. •         شهود مطلعین: که این قبیل اشخاص هرچه زودتر شناسایی، آدرس و شماره تیلفون و اطلاعات اولیه ضروری و فوری از آن‌ها در مورد اطلاع واقعه اخذ گردد. •          باید به خاطر داشت که پیش از تحقیقات اولاً این قبیل اشخاص نباید در کنار هم در یک محل قرار گیرند؛ زیرا با تجربه ثابت شده که هرگاه چند شاهد قبل از تحقیقات در پهلوی هم قرار گیرند باهم صحبت و تبادل اطلاعات کرده و به قسم دسته جمعی تصمیم اتخاذ و جهت رفع مسئولیت از منابع غیر مؤثق نقل قول می‌‌کنند. سوال 26: تروماتولوژی طب عدلی را تعریف نمائید؟ جواب 26: تروماتولوژی طب عدلی تمام انواع تأثیرات محیط خارجی را که سبب تشوش صحی و یا سبب مرگ می‌‌گردد، تحت مطالعه قرار می‌‌دهد. سوال27: تصنیف صدمات را بنوسید؟ جواب 27: ¡       : تروما یا صدمات به اساس عوامل به وجود آورنده آن تصنیف می‌‌گردد قرارذیل: ¡       صدمات میخانیکی (Mechanical Trauma) ¡       صدمات حرارتی (Thermal Trauma) ¡       صدمات کیمیاوی (Chemical Trauma) ¡       صدمات برقی (Electrical trauma) ¡       صدمات رعد و برق (Lightning trauma) سوال 28: اهداف عمده مطالعه صدمات را از نظر طب عدلی بنوسید؟ جواب 28: عبارت از تعیین و تثبیت صدمات در عضویت زنده یا میت، تشخیص طب عدلی نوع صدمات، اوصاف صدمات، روند التیام صدمات، عوامل مولده صدمات و میکانیزم حصول صدمات به منظور رسیدن به اهداف اساسی طب عدلی، می باشد. سوال 29: تصنیف صدمات از نظر وصف ساختمان های اناتومیک عضویت را بنوسید(نام بگیرد). جواب 29: ¡       تخریش ( Excoriation) ¡       خون گره (Echymosis ) ¡       جرح (Wound) ¡       کسر (Fracture) ¡       انشقاق اجزای متشکله مفاصل (Ana torus  های مفصلی) ¡       خلع مفاصل ¡       انشقاق و پارچه شدن اعضای داخلی کوبیده شدن و قطع قسمت‌های بدن. سوال30: علایم عمده صدمات حیاتی را بنوسید؟ جواب 30: خون‌ریزی به شکل داخلی و خارجی، تقلص انساج، aspiration و بلع خون، امبولی شحمی، هوایی، نسجی و حجروی، موجودیت کرویات سرخ در عقدات لمفاوی ناحیه، حادثه عکس العمل التهابی در ناحیه.  
+ نوشته شده در  31 Jul 2011ساعت 3 PM  توسط محصلين صنف چهارم  | 

سوال 1: طب عدلی را تعریف نمائید؟

سوال 2:مسؤلیت های متخصص طب عدلی را بنوسید؟

سوال 3: معاینات واقعات حیاتی از نظر طب عدلی درکدام حالات صورت میگیرد؟

سوال 4: واقعات فوتی درکدام حالات مورد معاینات طب عدلی قرار میگیرد؟

سوال 5: شواهد و مدارک اثباتیه جرم چیست ؟ توضیح نماید؟

سوال 6: اهمالات طبی چیست ودرکدام حالات مورد معاینات طب عدلی قرا رمیگیرد؟

سوال 7: تصنیف (Thanatology) یا علم مرگ را بنوسید؟

سوال 8:تخریب خودبخودی انساج را بنوسید؟

سوال 9: معاینات خارجی جسد از کجا شروع میشود دریک کلمه خلاصه نمائید؟

سوال دهم: اتوپسی چیست بنوسید؟

سوال 11: شرایط اتوپسی را تحریر دارید؟

سوال 12: برای اجرای اتوپسی چند نوع شق جلدی و به چند میتود اجرا میشود؟

سوال 13: درمعاینات اجساد مجهولالهویه درقدم اول کدام نکته مهم است؟

سوال 14: نبش قبوربه کدام مقاصد انجام میشود؟

سوال 15: مرگ های آنی چیست و دارای کدام مشخصه ها است؟

سوال 16: اختلالات کدام امراض می تواند سبب مرگ های آنی گردد؟

سوال 17: حل کدام سوالات که ازطرف مقامات کشف و تحقیق مطرح میگردد از معاینات طب عدلی اجساد نوزاد حتمی میباشد تحریر دارید؟

سوال 18: تعریف نوزاد را از نظر قوانین بنوسید؟

سوال 19: هویت را تعریف نمائید؟

سوال 20: اهداف ثبت هویت را تحریر دارید؟

سوال21: محل واقعه را تعریف نماید؟

سوال 22: اهداف مشاهده محل واقعه را تحریر دارید؟

سوال 23: اهمیت طب عدلی مشاهده محل واقعه را تحریر دارید؟

سوال 24: نقش طبیب عدلی را در بررسی محل واقعه تحریر دارید؟

سوال 25: طرز حفظ محل واقعه را تحریر دارید؟

سوال 26: تروماتولوژی طب عدلی را تعریف نمائید؟

سوال27: تصنیف صدمات را بنوسید؟

سوال 28: اهداف عمده مطالعه صدمات را از نظر طب عدلی بنوسید؟

سوال 29: تصنیف صدمات از نظر وصف ساختمان های اناتومیک عضویت را بنوسید(نام بگیرد).

سوال30: علایم عمده صدمات حیاتی را بنوسید؟

+ نوشته شده در  31 Jul 2011ساعت 12 PM  توسط محصلين صنف چهارم  | 

 لينك  پائيني تشريح درس است .

بخش نظر خواهي ما فعال بوده و آماده جواب دادن هر نوع سوال مربوط به مضمون  طب عدلي ميباشد.

لينك پايني را كليك و بعدا‌ً فايل انرا دونلود نمايد تا به تشريحات دروس طب عدلي برسيد


https://docs.google.com/leaf?id=0B9dWK7NDDfV5YTliNjE1NjYtYjlkOC00MTI3LWE3M2YtZjcwNTZkMTE4NjJj&hl=en_US

متن اين لينك مربوط لكچر نوت هاي استاد پوهنيار دوكتور محمد يوسف (يادگاري)‌ميباشد.

+ نوشته شده در  31 May 2011ساعت 11 AM  توسط محصلين صنف چهارم  | 

فصل اول

عموميات طب عدلی

تعريف و اهداف ارتباطات طب عدلي اصطلاحات طب عدلي معاينات تخصصي طب عدلی مواد تحقيقاتی طب عدلی گزارش طب عدلي نقش معاينات طب عدلی در روند های کشف، تحقيق و قضاء تجويز و تنظيم معاينات طب عدلی در افغانستان.

 

تعريف و اهداف

از کلمه يونانی (forensic Medicine) 1. تعريف: طب عدلی به معنی داد و عدل، گرفته شده است 5,9 . طب Forem عدلی، يک بخش مستقل از علم طبابت است که، دانش طبی را در حل قضايای حقوقی و جنايی که منشأ طبی بيولوژيکی دارد قرار مي دهد 6. از آنجايی که، حفظ حقوق و حيثيت طبيبان و دفاع از حقوق مريضان از مسئوليت های طب عدلی شمرده می شود؛ لذا در واقعاتی که تعرضات و ادعا های نا حق عليه طبيبان صورت می گيرد، طب عدلی از حقوق شان دفاع کرده، ه مچنان اهمال ها و خطا های عمدی کارمندان طبی را که مريض و مسلک مقدس طبابت از سبب آن متضرر می شود کنترل و بررسی می کند. لذا گفته می توانيم که، طب عدلی عبارت است از: به کار بردن علم طب در تأمين عدالت و تأمين عدالت در طبابت. 2. اهداف: طب عدلی دارای اهداف زير م یباشد: مبارزه عليه جرايمی که صحت و حيثيت انسان را تهديد کند؛تخفيف تراوماتيزم، تسممات و مر گهای آنی؛بلند بردن کيفيت عرضه خدمات صحی؛ وتفهيم و ترويج اخلاق طبابت در بين دوکتوران و Medical ساير کارمندان طبی آه تحت عنوان مضمون يا اخلاق طبابت برای محصلان پوهنتون علوم Ethics طبی از طرف ديپارتمنت طب عدلی تدريس میشود. 

ارتباط طب عدلی با ساير علوم

طب عدلی با يک سلسله علوم و قوانين قرار زير

ارتباط دارد:

1 - رتباط طب عدلی با علوم غير طبی: طب عدلي با علوم غير طبي ذيل ارتباط دارد.

علوم حقوقی.

کرمينال تخنيک.

کيميای عدلی.

. ساينس عدلی.

2- ارتباط طب عدلی با قوانين: طب عدلي با قوانين ذيل ارتباط دارد. 

قانون صحت عامه.

قانون جزا و تعديل قانون اجراآت جزايی.

قانون مبارزه عليه مواد مخدر.

قانون مدنی.

قانون رسيدگی به اطفال متخلف.

قانون پوليس.

·          وساير قوانين مرتبط با طب عدلي 4

3- ارتباط طب عدلی با علوم طبی: طب عدلي با علوم طبي زير ارتباط دارد.

بخش پاراکلينيک( مانند؛ اناتومي، پتالوژي، توآسيكولوژي و غيره.

بخش کلينيک(مانند؛ ولادي ، نسايي، جراحي، ارتوپيدي، داخله وغيره...

+ نوشته شده در  25 May 2011ساعت 11 PM  توسط محصلين صنف چهارم  |